Hallássérültek iskolája

hallássérült tagozatA különböző mértékben hallássérült gyermekek iskolai oktatása 8 évfolyamon történik.
Az első évfolyam három osztályfokra tagolt:
kettő előkészítő osztály előzi meg az első osztályt.
Mindhárom osztályfokon a nyelvi kommunikáció alapozása, a kultúrtechnikák elsajátítása folyik. A későbbi osztályfokok tantárgyi rendszere felöleli a többségi iskolák tantárgyait, megtartva a magyar nyelv és irodalom magasabb óraszámát.
Tanulóink differenciált fejlesztése egyéni fejlesztési tervek alapján, tevékenységközpontú, saját élményen alapuló anyanyelvi neveléssel valósul meg. Minden gyermek számára biztosítjuk a neki legmegfelelőbb kommunikációs forma elsajátítását. A hallásra, szájról olvasásra alapozott hangos beszéd tanítása mellett, az egyéni képességeket, adottságokat figyelembe véve kiegészítő kommunikációs lehetőségeket is biztosítunk, mint a jelnyelv, az ujj-abc, a gesztus, a rajz, az írásos kommunikáció. A tanulási folyamatban a tanulók egyre önállóbb, aktív részvételét a tanulási technikák folyamatos bővítésével, a tanulást segítő eszközök – korszerű számítógépek, interaktív táblák, egyéb audiovizuális eszközök, szótárak, lexikonok – minél szélesebb körű alkalmazásával segítjük. A motiváló környezetet a tanítás szintereinek tartermen kívüli kiterjesztésével is biztosítjuk. Jól fejszerelt számítógépterem, hallás-,ritmus-,mozgásfejlesztő terem,kézműves szaktanterem, tornaterem, tanuszoda, könyvtár, múzeum-pedagógiai foglalkozások a múzeumban, városi, városkörnyéki programok, tanulmányi kirándulások segítik a tanulók sokoldalú fejlesztését. Tehetséges tanulóinknak lehetőséget biztosítunk országos és nemzetközi versenyeken, pályázatokon való részvételre.
Törekszünk a minél szorosabb együttműködésre a szülői házzal. Tanórák látogatásának biztosításával, nyílt napok szervezésével nyújtunk segítséget a szülőknek gyermekük otthoni fejlesztéséhez. Középiskolák, speciális középiskolák bemutatkozására teremtünk alkalmat szülői értekezleteken, intézménylátogatásokat szervezünk Kaposváron, a megyében és Budapesten továbbtanulás előtt álló tanulóink és szüleik számára.

Nyitott iskolaként bármely osztályfokon biztosítjuk a tanulók számára, hogy a többségi általános iskolában folytassák tanulmányaikat, ha beszédállapotuk, beilleszkedési és kommunikációs képességük olyan szintre jutott, hogy várhatóan meg tudnak felelni a befogadó iskola elvárásainak.

Az út visszafelé is járható. Az integráltan oktatott tanuló visszakerülhet iskolánkba, ha valamilyen okból nem tudja a többségi iskola követelményeit teljesíteni, vagy nem tudott sikeresen beilleszkedni és a szülő kéri a tanuló felvételét.