Hallássérültek iskolája

Intézményünkben a különböző mértékben hallássérült gyermekek iskolai oktatása 1-8 évfolyamon történik.
Az első évfolyam három osztályfokra tagolt:
kettő előkészítő osztály előzi meg az első osztályt.
Mindhárom osztályfokon a nyelvi kommunikáció alapozása, a kultúrtechnikák intenzív elsajátítása folyik. A későbbi osztályfokok tantárgyi rendszere követi a többségi iskolák tantárgyait, megtartva a magyar nyelv és irodalom magasabb óraszámát és kiegészül néhány speciális tantárggyal is.
Tanulóink differenciált fejlesztése egyéni fejlesztési tervek alapján, tevékenységközpontú, saját élményen alapuló anyanyelvi neveléssel valósul meg. Minden gyermek számára biztosítjuk a neki legmegfelelőbb kommunikációs forma elsajátítását és alkalmazását. A hallásra, szájról olvasásra alapozott hangos beszéd tanítása mellett, az egyéni képességeket, adottságokat figyelembe véve kiegészítő kommunikációs lehetőségeket is biztosítunk, mint a jelnyelv, az ujj-abc, a gesztus, a rajz, az írásos kommunikáció. A tanulási folyamatban a tanulók egyre önállóbb, aktív részvételét a tanulási technikák folyamatos bővítésével, a tanulást segítő eszközök – korszerű számítógépek, interaktív táblák, egyéb audiovizuális eszközök, szótárak, lexikonok – minél szélesebb körű alkalmazásával segítjük. A motiváló környezetet a tanítás szintereinek tartermen kívüli kiterjesztésével is biztosítjuk. Jól fejszerelt számítógépterem, hallás-,ritmus-,mozgásfejlesztő terem, tornaterem, tanuszoda, könyvtári és múzeumpedagógiai foglalkozások a múzeumban, városi, városkörnyéki programok, tanulmányi kirándulások segítik a tanulók sokoldalú fejlesztését. Tehetséges tanulóinknak lehetőséget biztosítunk országos pályázatokon, versenyeken való részvételre.
Törekszünk a minél szorosabb együttműködésre a szülői házzal. Tanórák látogatásának biztosításával, nyílt napok szervezésével nyújtunk segítséget a szülőknek gyermekük otthoni fejlesztéséhez. Tanulóink továbbtanulásának támogatása érdekében, középiskolák, speciális középiskolák bemutatkozására teremtünk alkalmat szülői értekezleteken, intézménylátogatásokat szervezünk Kaposváron, a vármegyében továbbtanulás előtt álló tanulóink és szüleik számára.

Nyitott iskolaként bármely osztályfokon biztosítjuk a tanulók számára, hogy a többségi általános iskolában folytassák tanulmányaikat, ha beszédállapotuk, beilleszkedési és kommunikációs képességük ezt lehetővé teszi, és várhatóan meg tudnak felelni a befogadó iskola elvárásainak.

Az út visszafelé is járható. Az integráltan oktatott tanuló vissza-, vagy bekerülhet iskolánkba, ha valamilyen okból nem tudja a többségi iskola követelményeit teljesíteni, vagy nem tudott sikeresen beilleszkedni és a szülő kéri a tanuló felvételét.

Lehetőséget biztosítunk az ún. belső integrációra is, amikor a hallássérült gyermek, tanuló halló társaival tanul együtt a logopédiai osztályokban. Természetesen csak akkor és addig, amíg ez sikerrel történik. Amikor azonban az esetleges elmaradások már kudarchoz vezetnék a gyerekeket és elveszíthetné tanulási motivációját, lehetőség van átkerülni a hallássérült gyerekek osztályába, ahol speciális támogatással folytatódhat a tanulás.