Hallássérültek iskolája

hallássérült tagozatIntézményünkben a különböző mértékben hallássérült gyermekek iskolai oktatása 8 évfolyamon történik.
Az első évfolyam három osztályfokra tagolt:
kettő előkészítő osztály előzi meg az első osztályt.
Mindhárom osztályfokon a nyelvi kommunikáció alapozása, a kultúrtechnikák elsajátítása folyik. A későbbi osztályfokok tantárgyi rendszere követi a többségi iskolák tantárgyait, megtartva a magyar nyelv és irodalom magasabb óraszámát és kiegészül néhány speciális tantárggyal is.
Tanulóink differenciált fejlesztése egyéni fejlesztési tervek alapján, tevékenységközpontú, saját élményen alapuló anyanyelvi neveléssel valósul meg. Minden gyermek számára biztosítjuk a neki legmegfelelőbb kommunikációs forma elsajátítását és alkalmazását. A hallásra, szájról olvasásra alapozott hangos beszéd tanítása mellett, az egyéni képességeket, adottságokat figyelembe véve kiegészítő kommunikációs lehetőségeket is biztosítunk, mint a jelnyelv, az ujj-abc, a gesztus, a rajz, az írásos kommunikáció. A tanulási folyamatban a tanulók egyre önállóbb, aktív részvételét a tanulási technikák folyamatos bővítésével, a tanulást segítő eszközök – korszerű számítógépek, interaktív táblák, egyéb audiovizuális eszközök, szótárak, lexikonok – minél szélesebb körű alkalmazásával segítjük. A motiváló környezetet a tanítás szintereinek tartermen kívüli kiterjesztésével is biztosítjuk. Jól fejszerelt számítógépterem, hallás-,ritmus-,mozgásfejlesztő terem, tornaterem, tanuszoda, könyvtár, múzeum-pedagógiai foglalkozások a múzeumban, városi, városkörnyéki programok, tanulmányi kirándulások segítik a tanulók sokoldalú fejlesztését. Tehetséges tanulóinknak lehetőséget biztosítunk országos és nemzetközi versenyeken, pályázatokon való részvételre.
Törekszünk a minél szorosabb együttműködésre a szülői házzal. Tanórák látogatásának biztosításával, nyílt napok szervezésével nyújtunk segítséget a szülőknek gyermekük otthoni fejlesztéséhez. Tanulóink továbbtanulásának támogatása érdekében, középiskolák, speciális középiskolák bemutatkozására teremtünk alkalmat szülői értekezleteken, intézménylátogatásokat szervezünk Kaposváron, a megyében és - lehetőség szerint - Budapesten továbbtanulás előtt álló tanulóink és szüleik számára.

Nyitott iskolaként bármely osztályfokon biztosítjuk a tanulók számára, hogy a többségi általános iskolában folytassák tanulmányaikat, ha beszédállapotuk, beilleszkedési és kommunikációs képességük ezt lehetővé teszi, és várhatóan meg tudnak felelni a befogadó iskola elvárásainak.

Az út visszafelé is járható. Az integráltan oktatott tanuló vissza-, vagy bekerülhet iskolánkba, ha valamilyen okból nem tudja a többségi iskola követelményeit teljesíteni, vagy nem tudott sikeresen beilleszkedni és a szülő kéri a tanuló felvételét.