Logopédiai iskola

Intézményünk 15 éve indít a súlyos vagy halmozott beszédproblémával élő gyermekek számára logopédiai osztályokat.

Iskolánk célja, hogy a beszéd – és nyelvi fejlődésben enyhén, vagy súlyosan, illetve halmozottan akadályozott, tanulási zavar tüneteit mutató, speciális nevelési igényű tanulókat nevelje és oktassa.
A tananyag megegyezik az általános iskoláéval és az intenzív fejlesztés eredményeképpen valósul meg.

Felvételt nyerhet:

-    Minden tankötelezettségi korát elért gyermek, aki beszéd- nyelvi zavarral, illetve tanulási zavar veszélyeztetettséggel küzd.
-    Az általános iskolából érkező olyan tanuló, aki a továbbhaladás feltételeinek az előzőekben felsorolt nehézségek miatt nem felelt meg.

A tagozatunkra felvehető az a tanuló, akit a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Beszédvizsgáló Rehabilitációs Bizottság a beszédfogyatékossága vagy tanulási nehézsége, zavara (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) miatt kijelölt. A beiratkozás minden esetben a szülő kérésére történik, de lehetőséget adunk arra, hogy a szülő és gyermeke előzetesen foglalkozásokat tekintsen meg és részt vegyen azokon.
Tájékoztatás adunk a fejlesztési lehetőségekről, egyeztetjük nevelési elveinket, elvárásainkat.
Nyílt napok keretében igyekszünk lehetőséget nyújtani a logopédiai munkába való szakmai betekintésre is.

Alsó tagozat

Mi a célunk az alsó tagozat végére?

A gyermekeket képességük függvényében egész személyiségükre ható fejlesztéssel képességük függvényében eljuttatni arra a szintre, amely lehetővé teszi az önálló ismeretszerzést, elősegítve a sikeres integrációt, és a majdani önálló életvezetést.

Miben más a mi tagozatunk?

-    Kis létszámú osztályokban tanítunk
-    Egyéni bánásmód, személyre szabott fejlesztés folyik
-    Intenzív logopédiai terápia - osztályonként állandó logopédussal
-    Szakértői vélemény alapján lehetőség van az első évfolyam két év alatt történő elvégzésére (lassított haladási ütemű első osztály)
-    Az olvasás, írás és kommunikációs zavar megelőzése érdekében speciális olvasástanítási módszert alkalmazunk (Meixner-módszer)
-    Anyanyelvi fejlesztésre hosszabb begyakorlási, érési időt adunk
-    Magasan képzett, új dolgokra nyitott szakemberek foglalkoznak a gyermekekkel
-    Jó tárgyi feltételek segítik az ismeretszerzést


Kiemelt mozgásfejlesztés

-    Alapozó terápia és hidroterápiás rehabilitációs gimnasztikai gyógyúszást az órarendbe beépítjük
-    Gyógytestnevelés, gyógytorna, lovas terápia és konduktív fejlesztés orvosi javaslat és szakvélemény alapján

Milyen programjaink vannak tanítási órán kívül?

-    Könyvtári foglalkozások
-    Színházi előadások
-    Interaktív múzeumi programok
-    Versenyek, vetélkedők, pályázatok
-    Mikulás-túra
-    Szakkörök
-    Sportfoglalkozások
-    Úszás
-    Kirándulás


Felső tagozat

A felső tagozaton történő oktatásunk célja olyan alapkészségek elsajátítása, melyek elősegítik a tanulók kudarcmentes középiskolai integrációját. Szeretnénk, ha sajátos nevelési igényű és beilleszkedési zavarral küzdő tanulók harmonikus, kiegyensúlyozott emberekké váljanak.

Miben vagyunk mások?

Tanulóink kis létszámú osztályokban tanulnak változatos módszerekkel, pl. csoportmunkában digitális eszközökkel megsegítve. A normál tantervi anyag elsajátítását, ha kell, egyénre szabottan és egyéni ütemben az osztályban tanító szaktanárok, gyógypedagógusok és logopédus összehangolt szakmai munkája segíti.
A számonkérésnél és értékelésnél a tanulók adottságait messzemenően figyelembe vesszük.
A tanulók délután saját osztályközösségükben napközis nevelőjükkel készülnek a következő napi tanítási órákra.
- Témahetet rendezünk az élményközpontú tanulás érdekében.
Kihelyezett tanórákat és tematikus foglalkozásokat tartunk a múzeumban és a könyvtárban.
Tehetséges tanulóink versenyeken vesznek részt, pályamunkákat készítenek:
-    Vers és prózamondó verseny
-    Animációs kisfilmek, fotókísérletek
-    MINI MAX kisfilmpályázat
-    Atlétika, labdarúgó bajnokság

Miben nyújtunk többet?

-    angol nyelv harmadik osztálytól heti két órában
-    fizika hatodik osztálytól
-    magyar és matematika tanítása magasabb óraszámban
-    kiscsoportos, illetve egyéni fejlesztő órák

Speciális foglalkozásaink

-    logopédiai és fejlesztő foglalkozások heti rendszerességgel
-    kompetencia alapú oktatás egyes évfolyamokon
-    kondicionáló úszás, tartásjavító torna, gyógytorna
-    lovas terápia
-    pszichológus közreműködése a viselkedészavarok és serdülőkori problémák kezelésében.