Logopédiai iskola

Intézményünkben a súlyos vagy halmozott beszédproblémával, illetve a súlyos tanulási-, és/vagy nyelvi zavarral küzdő  gyermekek számára logopédiai osztályok működnek 1 - 8. évfolyamon.

Iskolánk célja, hogy a beszéd – és nyelvi fejlődésben enyhén, vagy súlyosan, illetve halmozottan akadályozott, tanulási zavar tüneteit mutató, sajátos nevelési igényű tanulókat nevelje és oktassa.
A tananyag megegyezik az általános iskoláéval, ennek elsajátítása intenzív fejlesztés támogatásával valósul meg.

Felvételt nyerhet:

-    Minden tankötelezettségi korát elért gyermek, aki beszéd- nyelvi zavarral, illetve tanulási zavar veszélyeztetettséggel küzd.
-    Az általános iskolából érkező olyan tanuló, aki az eredményes továbbhaladás feltételeinek az előzőekben felsorolt nehézségek miatt nehezen vagy nem képes eleget tenni.

A logopédiai osztályokba felvehető az a tanuló, akinek intézményünket a SMPSZSZ Szakértői Bizottság a gyermek beszédfogyatékossága vagy tanulási nehézsége, zavara (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) miatt kijelölt. A beiratkozás minden esetben a szülő beleegyezése alapján történik. A döntés megkönnyítése érdekében, lehetőséget biztosítunk arra, hogy a szülő és gyermeke előzetesen foglalkozásokat tekintsen meg és részt vegyen azokon.
Tájékoztatás adunk a fejlesztési lehetőségekről, egyeztetjük nevelési elveinket, elvárásainkat.
Nyílt napok keretében igyekszünk lehetőséget nyújtani a logopédiai munkába való szakmai betekintésre is.

Alsó tagozat

Mi a célunk az alsó tagozat végére?

A gyermekeket képességeik függvényében, egész személyiségükre ható fejlesztéssel eljuttatni arra a szintre, amely lehetővé teszi a lehetőség szerinti önálló ismeretszerzést, elősegítve a sikeres integrációt, és a majdani önálló életvezetést.

  • Miben más a mi iskolánk?


-    Kis létszámú osztályokban tanítunk (max. 14 fő)
-    Egyéni bánásmód, személyre szabott fejlesztés folyik
-    Intenzív logopédiai terápia - osztályonként állandó logopédussal
-    Szakértői vélemény alapján lehetőség van az első évfolyam két év alatt történő elvégzésére
-    Az olvasás, írás és kommunikációs zavar megelőzése érdekében speciális olvasástanítási módszert alkalmazunk (Meixner-módszer)
-    Anyanyelvi fejlesztésre hosszabb begyakorlási, érési időt adunk
-    Magasan képzett, új dolgokra nyitott szakemberek foglalkoznak a gyermekekkel
-    Jó tárgyi feltételek segítik az ismeretszerzést


  • Kiemelt mozgásfejlesztés


-    Alapozó terápia és hidroterápiás rehabilitációs gimnasztikai gyógyúszást az órarendbe beépítjük
-    Gyógytestnevelés, gyógytorna és konduktív fejlesztés orvosi javaslat és szakvélemény alapján

  • Milyen programjaink vannak tanítási órán kívül?


-    Könyvtári foglalkozások
-    Színházi és báb előadások látogatása
-    Interaktív múzeumi programok
-    Versenyeken, vetélkedőkön, pályázatokon való részvétel
-    Szakkörök
-    Sportfoglalkozások, kirándulások
-    Úszás testnevelés óra keretében


Felső tagozat

A felső tagozat célja olyan alapkészségek elsajátíttatása, melyek elősegítik a tanulók kudarcmentes középiskolai integrációját. Szeretnénk, ha sajátos nevelési igényű és beilleszkedési zavarral küzdő tanulók harmonikus, kiegyensúlyozott emberekké válnának.

Miben vagyunk mások?

Tanulóink kis létszámú osztályokban tanulnak változatos módszerekkel, pl. csoportmunkában, digitális eszközökkel megsegítve. A normál tantervi anyag elsajátítását, ha kell, egyénre szabottan és egyéni ütemben, az osztályban tanító szaktanárok, gyógypedagógusok és logopédus összehangolt szakmai munkája segíti.
A számonkérésnél és értékelésnél a tanulók adottságait messzemenően figyelembe vesszük.
A tanulók délután saját osztályközösségükben napközis nevelőjükkel készülnek a következő napi tanítási órákra, célunk az egy osztály=egy napközis csoport. Tanulóinknak felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások is elérhetők iskolai keretek között.

Egyéb lehetőségek:


- Témahetet rendezünk az élményközpontú tanulás érdekében.
- Kihelyezett tanórákat és tematikus foglalkozásokat tartunk a múzeumban és a könyvtárban.
- Tehetséges tanulóink versenyeken vesznek részt, pályamunkákat készítenek
- Vers és prózamondó verseny

- Animációs kisfilmek, fotókísérletek
- Atlétika, labdarúgó, aztalitenisz bajnokság


Speciális foglalkozásaink

-    logopédiai és fejlesztő foglalkozások heti rendszerességgel
-    kompetencia alapú oktatás egyes évfolyamokon
-    kondicionáló úszás, tartásjavító torna, gyógytorna
-    Iskolapszichológus közreműködése a viselkedészavarok és serdülőkori problémák kezelésében.